top of page
EXHIBITION

NHL Stenden University
13th - 27th of November 2023
Leeuwarden
Container online.jpg

BEST TIME OF YOUR LIFE

Motivation 

"Many people think that students are full of life, active and lead a carefree existence. But in reality, they struggle more than their working peers with stress, dark feelings and tiredness and they hardly seek help," says an article from 2010 already from the University of Utrecht.

 

There is currently a great deal of attention for the mental health of students. Trimbos' recent research has made a major contribution to this. Following this 2022 study, the National Youth Council and Trimbos Institute argue that educational institutions should better support the mental health of their students (2022, Scienceguide).

However, this development has been going on for some time, as outlined earlier. The first initiative took place in 2010 after a large-scale study of Amsterdam student doctors. They founded the initiative http://www.ik-student.nl and wrote a book “Students and pain relief | I have problems, but don't seek help." Then follow a series of studies such as from the National Student Union and news articles like NRC opened in 2016 'Students suffer from choice stress and performance pressure'.

 

I have been working as a teacher in higher education for the Leisure & Event Management course for 12 years. I also work as a professional photographer. Halfway through my career (2016) I already saw an increase in the level of stress and study pressure that students experienced. Headache, insomnia, (mild) depression, seemed 'normal'. I have had group discussions with these students to find out where this comes from and what could help them. What I found most striking was that the students indicated that it already helped to have the conversation. They found out that “they were not alone.” That already gave them support and confidence.

 

Together with a colleague, I started implementing workshops in the curriculum with the aim of teaching students how to deal with tension better, so-called 'life skills'. These were workshops in the field of yoga and breathing. Voluntary workshops that were always full and that the students were enthusiastic about. Unfortunately, due to technical planning reasons and dependence on us as teachers who gave it, the workshops have disappeared. In addition, I developed a TV format in which student-storylines were developed in a real-live TV series: "Best time of your life". Despite enthusiasm from various parties, this has not been developed further.

I have now been working as a teacher for 1 day, and I see the problem only increasing. From my profession as a photographer, I would like to contribute to this. The outcome of “not being the only one” has mainly been input for a portrait series of students in which their story is shared.

The stories

The portraits were created in the period from January 2023 to July 2023. I found 7 students who were brave enough to share their stories with me. They are students from my own course as well as other courses affiliated with the NHL Stenden University of Applied Sciences. I first had conversations with them and recorded this. At the end of the conversation I made the portrait in their own student room. With the help of student Adela Bednárová, the transcripts were developed into 'testimonials' that accompany the portraits. ​

 

Collaboration has been sought with the StudentSuccessCenter of NHL Stenden University of Applied Sciences to share and exhibit the stories. In response to this, a well-being week has been organised, also called the 'Best time of your life', which takes place from November 13th-27th. During this week the exhibition can be viewed and various workshops can be followed in which the Student Success Center shows the support it offers for its students. ​

 

The exhibition will take place in a glass container, which has been made available by Beldock Containers from Dokkum and will be located in a central location on the knowledge square between both buildings of NHL Stenden University of Applied Sciences in Leeuwarden. This shape and location emphasize the importance of openness and transparency. The exhibition is freely accessible. ​

 

A big thank you goes to the students who participated in this project. Talking about it and sharing it helps a lot, these students discovered, and that's why they share their story with you:  Davide, Do, Elmar, Elysia, Julia, Kyra and Tom.

TO READ THEIR STORIES
CLICK HERE

MOOISTE TIJD VAN JE LEVEN

Aanleiding

"Veel Nederlanders denken dat studenten blaken van levenslust, sportief zijn en een zorgeloos bestaan leiden. Maar in werkelijkheid kampen ze meer dan hun werkende leeftijdsgenoten met stress, somberheid en vermoeidheid en zoeken ze daar nauwelijks hulp", aldus een artikel uit 2010 alweer (?!) van de Universiteit van Utrecht.

 

De aandacht voor mentale gezondheid van studenten is momenteel groot. Het recente onderzoek van Trimbos heeft hierin sterk bijgedragen. Naar aanleiding van dit onderzoek uit 2022 bepleiten de Nationale Jeugdraad en Trimbos instituut dat onderwijsinstellingen beter de mentale gezondheid van hun studenten moeten ondersteunen (2022, Scienseguide).

Echter deze ontwikkeling speelt al langer zoals eerder is geschetst. In 2010 vonden al de eerste initiatieven plaats na een grootschalig onderzoek van Amsterdamse studentenartsen. Ze richtten het initiatief http://www.ik-student.nl op en schreven een boek “Studenten en stillen pijn | wel problemen, maar geen hulp zoeken”. Daarna volgen er een reeks onderzoeken zoals van de Landelijke Studenten Vakbond en nieuwsartikelen; NRC opende in 2016 “Studenten lijden onder keuzestress en prestatiedruk”.

 

Sinds 12 jaar werk ik als docent in het hoger onderwijs bij de opleiding Leisure & Event Management. Daarnaast werk ik als professioneel fotograaf. Halverwege mijn loopbaan (2016) zag ik al een toename in de mate van stress en studiedruk die studenten ervaarden. Hoofdpijn, slapeloosheid, (lichte) depressie,  leek ‘normaal’.  Met deze studenten heb ik in groepsverband gesprekken gevoerd om te achterhalen waar dit vandaag komt en wat hen zou kunnen helpen. Het meest opvallende vond ik dat de studenten aangaven dat het al hielp om het gesprek te voeren. Ze kwamen er achter dat “ze niet de enige waren”. Dat gaf hen al steun en vertrouwen.

 

Samen met een collega ben ik destijds workshops in het curriculum gaan implementeren met als doel studenten beter te leren omgaan met spanning, zogenaamde 'life skills'. Dit waren workshops op het gebied van yoga en ademhaling. Vrijwillige workshop die altijd vol waren en waar de studenten enthousiast over waren. Om planning technische redenen en afhankelijkheid van ons als docenten die het gaven, zijn de workshops helaas verdwenen.  Daarnaast heb ik destijds een TV format ontwikkeld waarin verhaallijnen van studenten worden uitgewerkt in een real-live tv-serie: "Mooiste tijd van je leven".  Ondanks enthousiasme van diverse partijen is dit niet verder ontwikkeld.

Inmiddels werk ik 1 dag als docent, en zie ik het probleem alleen maar toenemen. Vanuit mijn vak als fotograaf wil ik hier graag een bijdrage aan leveren. De uitkomst van “niet de enige zijn” is met name input geweest voor een portretserie van studenten waarin hun verhaal gedeeld wordt.

De verhalen

In de periode van januari 2023 tot en met juli 2023 heb ik 7 studenten gevonden die zo dapper waren om hun verhaal met mij te delen. Het zijn zowel studenten van mijn eigen opleiding als andere opleidingen verbonden aan de NHL Stenden hogeschool. Ik heb eerst gesprekken met hen gevoerd en dit opgenomen. Aan het einde van het gesprek maakte ik het portret in hun eigen studentenkamer. Met hulp van studente Adela Bednárová zijn de transcripten uitgewerkt tot 'testimonials' welke de portretten vergezellen.

Er is samenwerking gezocht met het StudentSuccesCentrum van NHL Stenden hogeschool om de verhalen te delen en te exposeren. Naar aanleiding hiervan is er een welzijnsweek georganiseerd, ook genaamd de 'Mooiste tijd van je leven', welke plaatsvindt van 13-27 november. Gedurende deze week is de expositie te bezichtigen en zijn er diverse workshops te volgen waarmee het StudentSuccesCentrum laat zien welke ondersteuning zij biedt voor haar studenten.

De expositie vindt plaats in een glazen container, welke beschikbaar is gesteld door Beldock Containers uit Dokkum en zal staan op een centrale plek op het kennisplein tussen beide gebouwen van NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden.  Deze vorm en locatie benadrukken het belang van openheid en transparantie. De expositie is vrij toegankelijk.

Grote dank gaat uit naar de studenten die hebben meegewerkt aan dit project. Erover praten en het delen helpt al veel, ontdekten deze studenten, en daarom delen zij hun verhaal met jou:  Davide, Do, Elmar, Elysia, Julia, Kyra en Tom.

logo-beldock1.png
bottom of page